Dzielenie jednej działki na kilka

Mamy działkę. Która w dodatku zajmuje dosyć sporą przestrzeń. Czasem mamy potrzebę jej zmniejszenia. Albo też podzielenia jej na kilka mniejszych działek. Podział działki to coś, z czym można się spotkać dosyć często. Jednak jakie zabiegi trzeba podjąć i z czym dokładnie wiąże się podział działki?

Podział działki to złożone proces, obejmujące określone czynności prawne, geodezyjne i przede wszystkim koszt. Dzielenie naszej działki kosztuje nas około 1500 zł. Przy czym znaczna część tej kwoty, około 80 procent, to zwykle wynagrodzenie dla geodety. Wniosek o podział działki składa właściciel działki. Mogą to również zrobić współwłaściciele albo użytkownik wieczysty tejże nieruchomości. Równocześnie należy pobrać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) tejże działki. Otrzymamy go w urzędzie miasta lub gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa, które tereny są wyznaczone pod zabudowę mieszkaniową, które pod inwestycje drogowe, które obszary to grunty rolne lub leśne. Określa również które obszary są przewidziane pod rekreację oraz opisuje wielkość poszczególnych działek budowlanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma jeszcze jedno znaczenie. Na jego podstawie, na wniosek właściciela działki, sporządza się wstępny projekt podziału działki. A co jeżeli takiego planu nie ma? Albo jest, ale nie ma w nim określonych kryteriów podziału nieruchomości? Jak przeprowadzić podział działki? Czym się mamy kierować? W takiej sytuacji z pomocą nam przyjdzie urząd miasta. On ustali kryteria na podstawie których należy wykonać podział działki. Dokona tego wydając decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Chcąc wykonać podział działki na kilka mniejszych musimy dokonać pewnych formalnych zabiegów. Musimy złożyć stosowny wniosek, ale na tym nie koniec. Musimy mieć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. Przeważnie jest to akt notarialny. A ponadto będziemy musieli dostarczyć wypis z katastru. Choć tutaj może to za nas zrobić osoba, która nas reprezentuje. Oprócz tego potrzebny jest wypis z ewidencji gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej. A te możemy otrzymać w wydziale geodezji.

Wstępny projekt powstaje na bazie kopii mapy zasadniczej. Na niej określa się schemat według którego ma przebiegać podział działki. Przy sporządzaniu takiego schematu istotne jest uwzględnienie wszystkich warunków, jakie obowiązują na danym terenie.

Następnie wniosek wraz z wstępnym planem podziału składamy w wydziale geodezji. Całość jest wpierw sprawdzana pod względem formalnym oraz czy spełniają warunków miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. A potem wydawana jest opinia. Jeżeli jest pozytywna, to przychodzi czas na geodetę. Jego rola polega na wykonaniu projektu podziału działki według dokumentacji. Wyznacza on granice i konsultuje je z właścicielami sąsiednich działek. Po wyrażaniu sporządza się protokół z przyjęcia granic i dokumentację podziału. A potem pozostaje jeszcze parę czynności formalnych i można dzielić naszą działkę.

Comments are closed.